Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo lần 2 thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (Thông tư số 04/2019).
anh_001_euie

 

Điểm đáng lưu ý nhất trong dự thảo lần này đó là các ủy viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thay vì khai tóm tắt lý lịch khoa học thì phải khai toàn bộ lý lịch khoa học.

Cụ thể, trong dự thảo viết: Thay thế cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này)” bằng cụm từ “lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)” tại các điểm a, b khoản 3 Điều 7 và cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học” bằng cụm từ “lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)” tại khoản 7 Điều 14.

Trong khi đó, tại thông tư 04, có tới 2 điều yêu cầu công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành liên ngành (điều 7 và điều 14), nhưng cho đến giờ, Hội đồng giáo sư nhà nước vẫn chưa thực hiện điều đó thì đã có dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, Hội đồng đã có đầy đủ lý lịch khoa học của các thành viên trong hội đồng giáo sư nhà nước, hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Tuy nhiên, vì thông tư chỉ yêu cầu tóm tắt lý lịch khoa học nên nhìn vào sẽ thấy thành tích của các thành viên Hội đồng “hẻo” hơn các ứng viên, do chỉ yêu cầu khai chỉ có 5 công trình hoặc sách báo… Do vậy nên chưa công khai. 

Một điểm mới nữa trong dự thảo Thông tư lần này đó là trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành sẽ được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và lý lịch khoa học, số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước.

Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và lý lịch khoa học, mỗi ngành giới thiệu tối đa 3 ứng viên.

Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án giới thiệu trực tuyến phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn nêu trên trình Thường trực hội đồng Giáo sư nhà nước thống nhất danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước trình Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét, quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; bổ nhiệm Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.

NGHIÊM HUÊ

Bình luận