Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025: Gỡ rào cản về cơ chế, chính sách

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025: Gỡ rào cản về cơ chế, chính sách

Tính đến hết năm 2020, Hà Nội đã có 1.054 sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đánh giá, phân hạng. Triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, Hà Nội tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những rào cản đang tồn tại, từ đó tạo bước phát triển mới.